oval shadow oval shadow

Atsakomybė už aplinkos teršimą nuotekomis

ATSAKOMYBĖ

Veika Bauda fiz. asmeniui Bauda jurid. asmeniui LR ANK
Pažeidimas Pakartotinai Pažeidimas Pakartotinai
Aplinkos teršimas nuotekomis
Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant ribas (kai leidimas nereikalingas) 60-300 € 300-1150 € 170-1170 € 500-3000 € 246 str.
1 p., 3 p.
Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant ribas (kai leidimas reikalingas) 120-580 € 300-1450 € 246 str.
2-3 p.
Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas
paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį 0-350 € 300-700 € 350-750 € 600-1450 € 259 str.
1-2 p.
Kiti nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimai 0-60 € 60-120 € 60-140 € 120-220 € 259 str.
3-4 p.
Nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas
nuotekų arba su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas 60-120 € 160-300 € 110-300 € 270-600 € 268 str.
6 p., 8 p.
nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas 90-170 € 150-300 € 268 str. 7-8 p.
Nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių eksploatavimo pažeidimai
Tyčinis nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių sunaikinimas, sugadinimas, sugadintų  nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių eksploatavimas nepranešus nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei 0-60 € 70-140 € 332 str.

1 p.

Savavališkas prisijungimas prie nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungimas prie šių tinklų 0-60 € 70-140 € 332 str.

2 p.

Nuotekų šalinimo tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas 0-140 € 100-200 € 332 str.

3 p.

Nuotekų apskaitos duomenų, žinant, kad jie klaidingipateikimas 0-120 € 90-170 € 332 str.

4 p.

 

246 straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a#part_3d9187a4c7c34c9a9e88e4de0ca91c35

 1. Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto septyniasdešimt iki vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimt eurų.

 1. Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto dvidešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

259 straipsnis. Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a#part_d1dfb98e813a4216882b39bcefcfa4bd

 1. Nuotekų dumblo paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį ar kitoks nuotekų dumblo naudojimas ant dirvožemio ar dirvožemyje be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba pažeidžiant nustatytas leistinas tręšimo normas ar kitus nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus, nuotekų dumblo perdavimas kitam asmeniui pažeidžiant nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimus arba nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų dėl kokybės apskaitos ar tyrimų nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų penkiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų penkiasdešimt iki septynių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki septynių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Kitų, negu nustatyta šio straipsnio 1 dalyje, nuotekų dumblo naudojimo tręšimui ir rekultivavimui reikalavimų pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų dvidešimt eurų.

268 straipsnis. Vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo reikalavimų pažeidimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a#part_d6d56089e51541c08a35410d434dab97

 1. Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti pažeidžiant leidime nustatytus vandens išgavimo reikalavimus arba paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimus

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų trisdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki keturių šimtų eurų.

 1. Vandens telkinių naudojimas vandeniui išgauti be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, arba be nustatyta tvarka išduotų paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti sąlygų, kai pagal teisės aktus šios sąlygos yra reikalingos,

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 1, 2 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų penkiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto penkiasdešimt eurų.

 1. Gręžinių geriamajam gėlam ir gamybiniam požeminiam vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai vartoti įrengimo, konservavimo ir likvidavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

 1. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

 1. Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Vandens išgavimo ar nuotekų tvarkymo įrenginių eksploatavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų.

 1. Šio straipsnio 6, 7 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo dviejų šimtų septyniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

332 straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8d908c0215b11e58a4198cd62929b7a#part_e779746d424e47b78b58a7bf8a0be5a0

 1. Tyčinis vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių sunaikinimas, sugadinimas, sugadintų vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimas nepranešus vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Savavališkas prisijungimas prie vandens tiekimo ar nuotekų šalinimo tinklų ar prisijungimas prie šių tinklų pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nuotekų išleidimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo trisdešimt iki šešiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

 1. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių arba vandens apskaitos mazgų ar jų dalių įrengimo, eksploatavimo, vandens saugos norminių aktų pažeidimas, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

 1. Vandens ir nuotekų apskaitos duomenų, žinant, kad jie klaidingi, pateikimas

užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo devyniasdešimt iki vieno šimto septyniasdešimt eurų.

Susisiekti Skambinti